Podstawowe informacje prawne

Niebo to swoista autostrada dla wszystkich pojazdów latających, dlatego bardzo ważne jest to, aby latając nie łamać prawa, a przede wszystkim nie zagrażać życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu, zarówno w powietrzu, jak i osobom na ziemi. Poniżej zamieszczamy rekomendowane kroki, które należy wykonać przed lotem jak i podczas użytkowania drona.

Poniżej znajduje się również mapka z przestrzeniami powietrznymi oraz ze szczegółowymi opisami każdej strefy. Zapoznanie się ze strefami jest bardzo istotne, ponieważ łamanie przepisów grozi, poważnymi konsekwencjami prawnymi, jak i niebezpieczeństwem dla innych osób i przedmiotów.

Niebo to swoista autostrada dla wszystkich pojazdów latających, bardzo ważne jest to, aby latając nie łamać prawa, ale przede wszystkim nie zagrażać życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu zarówno w powietrzu, jak i osobom na ziemi. Poniżej zamieszczamy rekomendowane kroki, które należy wykonać przed lotem jak i podczas użytkowania drona.

 1. Na początku, ściągnij aplikacje DJI Go 4, aby posiadać potrzebne oprogramowaniu do lotu.
 2. Ściągnij aplikacje UAV Forecast oraz DronRadar, aby upewnić się, czy w miejscach, w których zamierzasz latać, nie ma stref niedozwolonych lub istnieją ograniczenia co do lotu dronem. Możesz skorzystać również z mapy, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dostępnej pod tym linkiem, airspace.pansa.pl
 3. Sprawdź w aplikacji UAV Forecast przynajmniej dzień przed lotem, jaka ma być pogoda. Sprawdź wiatr, czy umożliwia Ci latanie oraz jak zmienia się wiatr wraz z wysokością.
 4. Przed lotem naładuj wszystkie posiadane baterie oraz kontroler. Na ekranie będziesz mógł sprawdzić poziom naładowania baterii.  W przypadku niskiego poziomu baterii kontroler zacznie wydawać dźwięk, który informuje o niskim poziomie baterii. Nie ignoruj tego, ponieważ automatycznie dron będzie chciał powrócić za pomocą funkcji RTH (Return to home). Co będzie mogło wiązać się z uszkodzeniem drona, jeżeli wystartowałeś blisko drzew lub innym obiektów.
 5. Staraj się latać na otwartej przestrzeni i z dala od drzew oraz innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla drona. Pamiętaj, że dron nie zatrzymuje się w miejscu, a na wyhamowanie potrzebuje przebyć pewien dystans.
 6. Nie lataj blisko ludzi, nad ulicami, w pobliżu lotnisk, nad budynkami, a w miastach tylko w dozwolonych strefach.
 7. Lataj tylko w zasięgu wzroku.
 8. Mamy nadzieję, że wypożyczone u nas drony dostarczą Ci wielu niezapomnianych ujęć!

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis wytycznych, służb ruchu lotniczego wraz z formularzem zgłoszeniowych lotu, oraz poniżej znajduje się ustawa prawa lotniczego: Wytyczne służb ruchu lotniczegoUstawa prawa lotniczego

Struktura przestrzeni powietrznej

Poniżej znajduje się, mapka z przestrzeniami powietrznymi oraz ze szczegółowymi opisami każdej strefy. Zapoznanie się ze strefami jest bardzo istotne, ponieważ łamanie przepisów grozi, poważnymi konsekwencjami prawnymi, jak i niebezpieczeństwem dla innych osób i przedmiotów.

Definicje przestrzeni powietrznej:

 1. Strefa kontrolowana lotniska – CTR
  Strefa kontrolowana lotniska obejmuje przestrzeń powietrzną kontrolowaną poza obszarem kontrolowanym, rozciągająca się od powierzchni ziemi lub wody do określonej górnej granicy.
  Granice boczne CTR powinny obejmować przynajmniej te części przestrzeni powietrznej poza obszarem kontrolowanym, które zawierają tory lotów IFR a/c przylatujących na lotniska wykorzystywane w warunkach meteo dla lotów IFR lub a/c odlatujących z tych lotnisk. Granice boczne powinny sięgać co najmniej do 9,3 km (5 Nm) od punktu odniesienia lotniska na kierunkach, z których mogą być wykonywane podejścia do lądowania.
 2. Strefa czasowo wydzielona (TSA)
  Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski, w obrębie której działania wymagają rezerwacji przestrzeni powietrznej do wyłącznego korzystania przez określonego użytkownika w określonym przedziale czasu. Aktywność strefy publikowana jest w AUP.
 3. Strefa czasowo rezerwowana (TRA)
  Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski, w obrębie której działania wymagają rezerwacji przestrzeni powietrznej do wykorzystania przez określonego użytkownika w określonym przedziale czasu oraz przez którą dopuszcza się przelot innego ruchu lotniczego po uzyskaniu zezwolenia i na łączności z właściwym organem służb ruchu lotniczego lub właściwym organem wojskowym lub na warunkach uzgodnionych z właściwym organizatorem lotów. Aktywność strefy TRA publikowana jest w AUP.
 4. Strefa czasowo wydzielona w formie strefy niebezpiecznej (D)
  Strefa czasowo wydzielona (TSA) nad pełnym morzem poza obszarami wód terytorialnych Polski. Strefy takie wydzielane są w formie stref niebezpiecznych, w celu umożliwienia efektywnego przekazu informacji z AMC do zainteresowanych organów zarządzania ruchem lotniczym sąsiednich państw i użytkowników przestrzeni powietrznej o planowanych działaniach mogących zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych nad morzem pełnym (nad wodami Bałtyku poza wodami terytorialnymi RP). Aktywność takiej strefy jest publikowana w AUP.
 5. Korytarze dolotowe do stref czasowo wydzielonych (TFR)
  Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski umożliwiająca dolot do TSA lub przelot między TSA, ustanowiona w celu segregacji przestrzeni powietrznej w przypadku braku możliwości zapewnienia służb ruchu lotniczego podczas dolotu do TSA lub przelotu między TSA.
 6. Rejon ograniczeń lotów (desygnator EA)
  Przestrzeń powietrzna o określonych granicach poziomych i pionowych wyznaczana na potrzeby i na wniosek organizatora ćwiczeń, treningów, zawodów, pokazów lotniczych oraz innej działalności wymagającej wprowadzenia ograniczeń w danej przestrzeni powietrznej. Granice oraz rodzaje ograniczeń w EA publikowane są w formie Suplementu do AIP Polska. Aktywność takiej strefy jest publikowana w AUP.
 7. Strefa zakazana (P)
  Obejmuje przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń nad obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych.
 8. Strefa niebezpieczna (D)
  Obejmuje przestrzeń powietrzną FIR WARSZAWA, w której mogą mieć miejsce działania niebezpieczne dla lotu statku powietrznego, w szczególności przestrzeń nad poligonami artyleryjskimi, morskimi i lotniczymi.
 9. Strefa ograniczona (R)
  Strefa ograniczeń, obejmująca przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest ograniczony przez wymagania dotyczące generowania przez niego fal akustycznych od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń nad aglomeracjami miejskimi i parkami narodowymi.
 10. Rejony kontrolowane lotnisk (węzłów lotnisk) – TMA
  Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk obejmuje część obszaru kontrolowanego ustanowionego zwykle u zbiegu dróg lotniczych w pobliżu jednego lotniska lub kilku (węzła) lotnisk.
  Granice poziome TMA wyznacza się tak, aby obejmowały przestrzeń wystarczającą dla pomieszczenia torów lotów IFR, którym zamierza zapewnić się odpowiednie rodzaje służb kontroli ruchu lotniczego, biorąc pod uwagę możliwości urządzeń nawigacyjnych wykorzystywanych w tym obszarze.